Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van www.sloterop.nl en op alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen, hierna: de klant, aangaan.

Levering / levertijden / risico
De opgegeven bestelling kan (indien voorradig) in de meeste gevallen binnen 48 uur geleverd worden. Hiervan afwijkende levertijden zullen in overleg plaatsvinden, eventueel via de wijzigingen in orderstatus. Indien een bestelling niet kan worden geleverd binnen de overeengekomen levertijd, heeft de consument het recht om na een wachttijd van 30 dagen de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt niet voor goederen die op speciale bestelling van de afnemer worden geleverd.

Onze producten kunnen in geheel Nederland en België worden geleverd en in overleg in andere landen. De goederen worden, indien mogelijk, voor de algemene voordeur afgeleverd. Indien het niet mogelijk is om voor de deur af te leveren, zal de bestelling zo dicht mogelijk bij het afleveradres worden bezorgd.

Voor orders boven € 150.- (incl. BTW) rekenen wij geen verzendkosten binnen Nederland tenzij anders vermeldt, orders met een waarde lager dan €150,- hebben een variabel tarief, wij verwijzen u hiervoor graag naar het tabblad verzenden bij de veelgestelde vragen. Ook de verzendtarieven buiten Nederland vindt u op deze pagina. Op de afgesproken dag van levering dient er te allen tijde iemand aanwezig te zijn om de bestelde goederen op het afleveradres in ontvangst te nemen. Na de ontvangst van de goederen zijn alle risico’s op beschadiging c.q. diefstal van het geleverde voor rekening van de ontvanger. Indien er niemand aanwezig is op de afgesproken plaats en tijd, zullen de kosten die een extra keer aanbieden van de goederen met zich meebrengen volledig voor rekening van de opdrachtgever komen (eventuele wijzigingen van de leverdatum en/of adres dienen uiterlijk 24 uur voor de laatste afgesproken dag/plaats worden doorgegeven via verkoop@sloterop.nl).

Betalingen
Betalingen dienen altijd vooraf, tenzij anders in overeenkomst is aangegeven betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Indien www.sloterop.nl, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper. Indien de koper niet tijdig betaald worden alle betalingsverplichtingen van koper ongeacht of ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.
Indien er wordt gekozen voor de methode “overboeking” , zal www.sloterop.nl de bestelde artikelen verzenden op het moment dat bij www.sloterop.nl de gedane betaling ontvangen is. Deze betalingen worden door de bank bij www.sloterop.nl real-time aangeleverd, d.w.z. dat deze op het moment dat ze worden geboekt direct zichtbaar zijn. Hierna zal www.sloterop.nl zo spoedig mogelijk tot levering van het bestelde overgaan.

Herroepingsrecht
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren of retourneren. Voor een retournering ontvangt u van onze klantenservice een retourformulier. Na ontvangst van het retourformulier kunt u de goederen uiterlijk op de laatste dag van de zichttermijn retour sturen. Een retouraanvraag of annuleringsverzoek kunt u schriftelijk doen (een e-mail bericht naar verkoop@sloterop.nl is voldoende) Retourinstructies vindt u hier. Risico en kosten van retourzending wordt ten allen tijden gedragen door de klant. Zorg ervoor dat retourgoederen niet beschadigd kunnen raken tijdens transport, hierdoor dient u losse producten afzonderlijk te verpakken zodat deze niet langs elkaar kunnen schrapen, ook dienen losse bevestigingsmaterialen afzonderlijk verpakt te worden. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht en kunnen wij het product niet altijd retour nemen. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. De totale kosten van een retourzending zijn ten alle tijde voor rekening van de klant.

Van retourzending uitgesloten
Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of speciaal zijn besteld, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

U mag de producten testen zoals u ook in een winkel kan doen, echter kunt u niets retour zenden wat reeds gebruikt is, gemonteerd is geweest of uit een niet hersluitbare verpakking is gehaald.

Zorgt u ervoor dat u de producten in originele verpakking retour stuurt en de productverpakking altijd in een doos of ander beschermend verpakkingsmateriaal verstuurd. Productverpakkingen mogen niet voorzien worden van tape of andere zaken die het opnieuw verkopen van het product onmogelijk maakt.

Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Alle garanties komen te vervallen indien blijkt dat enig gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, dan wel door derden wijzigingen zijn aangebracht of getracht zijn aan te brengen aan het geleverde. De garanties komen ook te vervallen indien het geleverde aangewend wordt voor onjuiste doeleinden. Geschillen omtrent eventuele ontstane gevolgschades zullen altijd ter beoordeling van de fabrikant zijn. www.sloterop.nl is hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen.

De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Deze datum staat vermeld op de factuur en deze dient derhalve bewaard te worden als zijnde het garantiebewijs. Indien er geen factuur overlegt kan worden kunnen garantiemeldingen niet in behandeling worden genomen.

Aanbiedingen / prijzen / offertes
Alle door www.sloterop.nl gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen dan wel vermeld op de internetsite van www.sloterop.nl. Als blijkt dat naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen begrijpelijk is dat de aanbieding of offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing bevat, kan www.sloterop.nl niet aan zijn aanbieding en/of offerte gehouden worden. www.sloterop.nl kan zijn aanbieding steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Alle aanbiedingen duren zolang de voorraad strekt of tot het moment waarop enige aanbieding niet meer vermeld staat op de internetsite van www.sloterop.nl. Indien een aanbieding bestaat uit een te betalen artikel en een gratis bijgeleverd artikel, zal deze aanbieding ophouden te bestaan op het moment dat het gratis artikel niet langer bij te leveren is. In deze gevallen zal www.sloterop.nl proberen een passende vervangende aanbieding te doen De consument is dan niet verplicht het aangeboden artikel alsnog af te nemen.

Offertes zijn eenmaal geldig en persoonlijk. www.sloterop.nl is in geval van een offerte niet verplicht tot deellevering. www.sloterop.nl behoudt zich het recht voor om in een uitzonderlijke situatie, zonder opgave van redenen een gedane offerte niet uit te leveren.

Reclames
De consument is verplicht het geleverde op moment van aflevering te onderzoeken op eventuele gebreken en inhoud. Eventuele gebreken en/of tekorten dienen binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan www.sloterop.nl te worden gemeld (of via verkoop@sloterop.nl) en dienen voorzien te zijn van klant- en factuurnummer, indien men dit niet doet vervalt het recht op garantie. Vooraf beschadigde verpakkingen, dient men niet te accepteren. Indien een gebrek niet direct zichtbaar is, dient deze alsnog binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden volgens de hiervoor beschreven manier. Gebreken die buiten de garantie vallen kunnen ter beoordeling c.q. herstel worden aangeboden aan www.sloterop.nl. Deze zullen echter niet kosteloos in behandeling worden genomen. In het geval van een reparatie zal www.sloterop.nl altijd vooraf prijsopgaaf doen van de onkosten.

Eigendomsvoorbehoud
Tot het moment dat de koopprijs volledig is ontvangen door www.sloterop.nl, blijft www.sloterop.nl volledig eigenaar van de geleverde goederen.

Aansprakelijkheid
Indien er gebreken worden geconstateerd aan de door www.sloterop.nl geleverde goederen, gaan de onder garantiebepalingen vermelde voorwaarden in werking. Indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik dan wel verwijtbaar handelen, zal www.sloterop.nl niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige ontstane schade.

Overmacht
Buiten hetgeen omtrent overmacht in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, vallen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop www.sloterop.nl geen invloed kan uitoefenen, onder overmacht. Hierbij inbegrepen zijn eventuele stakingen binnen het bedrijf www.sloterop.nl. Indien er van overmacht sprake is, zullen alle overeenkomsten die gesloten zijn, voor onbepaalde tijd (met een maximum van 2 maanden) worden opgeschort.

Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Van toepassing is het Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is uitgesloten. www.sloterop.nl behoudt zich het recht voor om naarmate het inzicht veranderd of andere (wettelijke) omstandigheden dit noodzakelijk maken, deze algemene voorwaarden zonder verdere mededeling aan te passen.